info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย

งานกิจการสภา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 280
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถขยะบดอัด ทะเบียน อด 83-0703 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถขยะ 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน อด82-55486 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อแบตเตอรี่รถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม 8447 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จัดชื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์และแผ่นซีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับทาสีงานจราจร ถนนทุ่งฝนสามัคคี บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๘,๑๑เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed โครงการบริการภาษีถึงประตูบ้านและการประชาสัมพันธ์ภาษีเงินรายได้ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล สำหรับครู ศพด. ทั้ง 2 ศูนย์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล สำหรับบุลากรกองการศึกษาฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท 9056 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย 4 ? 31 มกราคม 2565 จำนวน 20 วัน ( ทำการ ) ศพด.วัดโพธิ์ศรีทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ๔ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วัน ( ทำการ ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ตามโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 และดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID ? 19) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อจัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างจ้างเหมาต่ออายุเว็ปไซต์เทศบาลตำบลทุ่งฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อแบตเตอรี่รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท 9056 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและทำความสะอาดสวนสาธารณะหนองแล้ง การตัดแต่งกิ่งไม้ วัชพืชต่างๆ การเก็บขยะที่ถูกทิ้งลงในหนองแล้ง อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สังกัดกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี (นายตรีหนุ สิงห์ทองทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและทำความสะอาดสวนสาธารณะหนองแล้ง การตัดแต่งกิ่งไม้ วัชพืชต่างๆ การเก็บขยะที่ถูกทิ้งลงในหนองแล้ง อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สังกัดกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี (นางพรภนา ไชยมาตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและทำความสะอาดสวนสาธารณะหนองแล้ง การตัดแต่งกิ่งไม้ วัชพืชต่างๆ การเก็บขยะที่ถูกทิ้งลงในหนองแล้ง อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สังกัดกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี (นางสาวพัชรี บุญหล้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและทำความสะอาดสวนสาธารณะหนองแล้ง การตัดแต่งกิ่งไม้ วัชพืชต่างๆ การเก็บขยะที่ถูกทิ้งลงในหนองแล้ง อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สังกัดกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี (นายณัฐเดช อุดชุมนารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและทำความสะอาดสวนสาธารณะหนองแล้ง การตัดแต่งกิ่งไม้ วัชพืชต่างๆ การเก็บขยะที่ถูกทิ้งลงในหนองแล้ง อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สังกัดกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี (นายธนากร หอมกระชาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและทำความสะอาดสวนสาธารณะหนองแล้ง การตัดแต่งกิ่งไม้ วัชพืชต่างๆ การเก็บขยะที่ถูกทิ้งลงในหนองแล้ง อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สังกัดกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี (นายประกิจ วรรณโคตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและทำความสะอาดสวนสาธารณะหนองแล้ง การตัดแต่งกิ่งไม้ วัชพืชต่างๆ การเก็บขยะที่ถูกทิ้งลงในหนองแล้ง อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สังกัดกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี (นายพาสกร มาวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและทำความสะอาดสวนสาธารณะหนองแล้ง การตัดแต่งกิ่งไม้ วัชพืชต่างๆ การเก็บขยะที่ถูกทิ้งลงในหนองแล้ง อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สังกัดกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี (นายรุ่งนิรันดร์ เสนาฤทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและทำความสะอาดสวนสาธารณะหนองแล้ง การตัดแต่งกิ่งไม้ วัชพืชต่างๆ การเก็บขยะที่ถูกทิ้งลงในหนองแล้ง อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สังกัดกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี (นายสมพร หอมกระชาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย 1 ? 30 ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน 20 วัน ( ทำการ ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วัน ( ทำการ ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียงในการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยประทีปบูชา นมัสการองค์ปฏิมาหลวงพ่อทองคำ สืบสานวัฒนธรรมทุ่งฝน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยประทีปบูชา นมัสการองค์ปฏิมาหลวงพ่อทองคำ สืบสานวัฒนธรรมทุ่งฝน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างเหมาจัดทำกระทงขนาดใหญ่ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยประทีปบูชา นมัสการองค์ปฏิมาหลวงพ่อทองคำ สืบสานวัฒนธรรมทุ่งฝน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างเหมาจัดทำแพ สำหรับลอยกระทงพร้อมตกแต่ง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยประทีปบูชา นมัสการองค์ปฏิมาหลวงพ่อทองคำ สืบสานวัฒนธรรมทุ่งฝน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดสถานที่ และใช้ในการจัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยประทีปบูชา นมัสการองค์ปฏิมาหลวงพ่อทองคำ สืบสานวัฒนธรรมทุ่งฝน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน (1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)จำนวน 5 เดือน โดยมีกำหนดจ่าย 5 งวดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน (1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวน 5 เดือน โดยมีกำหนดจ่าย 5 งวดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน (1 พฤศจิกายน 2564 -31 มีนาคม 2565)จำนวน 5 เดือน โดยกำหนดจ่าย 5 งวดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน (1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน (1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวน 5 เดือน โดยกำหนด 5 งวดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน (1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวน 5 เดือน โดยกำหนด 5 งวดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน (1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวน 5 เดือน โดยกำหนด 5 งวดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน (1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวน 5 เดือน โดยกำหนด 5 งวดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย 1 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน 22 วัน ( ทำการ ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
1 - 50 (ทั้งหมด 533 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ข้อมูลผู้บริหาร
1635440400 ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9