info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย

งานกิจการสภา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 243
group กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโขง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโขง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
(ว่าง)
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
นางสาวนวลอนงค์ ทวีพงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนวลอนงค์ ทวีพงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนนทชัย โวระแสง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนนทชัย โวระแสง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทศพนธ์ ทิพชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทศพนธ์ ทิพชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุขุม ชมภูบาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุขุม ชมภูบาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธงชัย วิเชียรเครือ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธงชัย วิเชียรเครือ
พนักงานจ้างทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9