info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย

งานกิจการสภา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 272
group กองสวัสดิการ
นายปัญญา ไชยแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นายปัญญา ไชยแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น)
นางอรดี เหมือดอดทน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางอรดี เหมือดอดทน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจิราภรณ์ บำรุงราษฎร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจิราภรณ์ บำรุงราษฎร์
พนักงานจ้างทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9