info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย

งานกิจการสภา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 211
group ฝ่ายบริหาร
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายบุญเมือง สุขสบาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 10
นายบุญเมือง สุขสบาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 10
นายประเวศ ฤาชากุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 11
นายประเวศ ฤาชากุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 11
นายบัณฑิต สมสนุก
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 12
นายบัณฑิต สมสนุก
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 12
นายยอดชัย เหมือนสีเลา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 8
นายยอดชัย เหมือนสีเลา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 8
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9