info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : "สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 47
เมื่อวาน 196
เดือนนี้ 3,397
เดือนที่แล้ว 5,285
ทั้งหมด 20,490

group ฝ่ายบริหาร
ว่าที่ร้อยโท วีระกุล บุญละคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
ว่าที่ร้อยโท วีระกุล บุญละคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
group สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
นายสนิท สุดาเดช
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
นายสนิท สุดาเดช
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
นายอดิเรก ปิตตาคะโส
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
นายอดิเรก ปิตตาคะโส
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
นายยงค์ วิเศษโวหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยงค์ วิเศษโวหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายคำตัน แสงนันดา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายคำตัน แสงนันดา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทวี พันธ์วงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทวี พันธ์วงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมัย ยันสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมัย ยันสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทองพูล พันธุวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทองพูล พันธุวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมพร แสงศาลา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมพร แสงศาลา
สมาชิกสภาเทศบาล
นางอรุณี ธรรมรักษา
สมาชิกสภาเทศบาล
นางอรุณี ธรรมรักษา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพรชัย ฤกษ์มา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพรชัย ฤกษ์มา
สมาชิกสภาเทศบาล
group ผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจำ
(ว่าที่ร้อยโท วีระกุล บุญละคร)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน
(ว่าที่ร้อยโท วีระกุล บุญละคร)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน
group สำนักปลัด
นางสาวอุไรวรรณ วิเชียรเครือ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอุไรวรรณ วิเชียรเครือ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายไชยา สมบัติกำไร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
นายไชยา สมบัติกำไร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
นายชนะพล แก่นนาคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายชนะพล แก่นนาคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายศุภกร อินทรวิศิษฏ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายศุภกร อินทรวิศิษฏ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายกิตติพงษ์ มาลาศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นายกิตติพงษ์ มาลาศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นายศตวรรษ บุตรวาปี
นิติกรปฏิบัติการ
นายศตวรรษ บุตรวาปี
นิติกรปฏิบัติการ
นายอนุวัฒน์ โนนคู่เขตโขง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอนุวัฒน์ โนนคู่เขตโขง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกิตติยา เต็มตาวงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกิตติยา เต็มตาวงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวประกายแก้ว ธรรมเจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวประกายแก้ว ธรรมเจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกุลธิดา อุตรดิตถ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกุลธิดา อุตรดิตถ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอัจฉรา พิมรินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอัจฉรา พิมรินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางอุลัยวัลย์ คำมะโนชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางอุลัยวัลย์ คำมะโนชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
group งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศุภชัย เต็มตาวงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศุภชัย เต็มตาวงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสำรวย พิลาดี
พนักงานดับเพลิง
นายสำรวย พิลาดี
พนักงานดับเพลิง
นายประดิษฐ์ คำมะโนชาติ
พนักงานดับเพลิง
นายประดิษฐ์ คำมะโนชาติ
พนักงานดับเพลิง
นายมนตรี ไชยเสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมนตรี ไชยเสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพรชัย เชษฐ์สิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพรชัย เชษฐ์สิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุทิน ธรรมราช
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุทิน ธรรมราช
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสัญญารักษ์ บัวยั้ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสัญญารักษ์ บัวยั้ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบุญเพ็ง นักสาร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบุญเพ็ง นักสาร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประเสริฐ สุดาเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประเสริฐ สุดาเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองวิชาการและแผนงาน
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
นางสาวลักษมี เบิกสีใส
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวลักษมี เบิกสีใส
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายสกุล สาวิสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสกุล สาวิสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางเพ็ญแข มุสกะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางเพ็ญแข มุสกะ
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองคลัง
นางสาวสิรภัค แสงชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสิรภัค แสงชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น)
นางทรรศชนก สมบัติกำไร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางทรรศชนก สมบัติกำไร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสายญาติ บุญช่วย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสายญาติ บุญช่วย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวชนกานต์ สุกัลป์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวชนกานต์ สุกัลป์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวจีรภา นันทากุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจีรภา นันทากุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนิสสรณ์ สุขแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนิสสรณ์ สุขแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวรัตยา สุดาเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวรัตยา สุดาเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโขง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโขง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
(ว่าง)
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
นางสาวนวลอนงค์ ทวีพงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนวลอนงค์ ทวีพงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนนทชัย โวระแสง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนนทชัย โวระแสง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทศพนธ์ ทิพชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทศพนธ์ ทิพชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุขุม ชมภูบาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุขุม ชมภูบาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธงชัย วิเชียรเครือ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธงชัย วิเชียรเครือ
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองสวัสดิการ
นายปัญญา ไชยแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นายปัญญา ไชยแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น)
นางอรดี เหมือดอดทน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางอรดี เหมือดอดทน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจิราภรณ์ บำรุงราษฎร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจิราภรณ์ บำรุงราษฎร์
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองการศึกษาศาสนาฯ
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวลักษมี เบิกสีใส
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวลักษมี เบิกสีใส
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายขวัญณรงค์ เหมือดอดทน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายขวัญณรงค์ เหมือดอดทน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)
นางยุวรัตน์ พันธุวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางยุวรัตน์ พันธุวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายเอกพจน์ ครุทอุทา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเอกพจน์ ครุทอุทา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจิรารัตน์ ศรีสุนาครัว
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจิรารัตน์ ศรีสุนาครัว
พนักงานจ้างทั่วไป
group บุคลากรทางการศึกษา
นางหอมจันทร์ สุขแสน
ครู ค.ศ. 2
นางหอมจันทร์ สุขแสน
ครู ค.ศ. 2
นางดรุณี โพธิพล
ครู ค.ศ. 1
นางดรุณี โพธิพล
ครู ค.ศ. 1
นางสายใจ สีขาว
ครู ค.ศ. 1
นางสายใจ สีขาว
ครู ค.ศ. 1
นางสาวมนัสฤทัย วงษ์ละคร
ครู ค.ศ. 1
นางสาวมนัสฤทัย วงษ์ละคร
ครู ค.ศ. 1
นางไพรินทร์ คำหนองยาง
ครู ค.ศ. 1
นางไพรินทร์ คำหนองยาง
ครู ค.ศ. 1
นางสาวสุจิตรา โคกสถาน
ครู ค.ศ. 1
นางสาวสุจิตรา โคกสถาน
ครู ค.ศ. 1
นายสุรพล ชนะสงคราม
ครู ค.ศ. 1
นายสุรพล ชนะสงคราม
ครู ค.ศ. 1
นางสาวมนิดา วันชัย
ครู ค.ศ. 1
นางสาวมนิดา วันชัย
ครู ค.ศ. 1
นางรุ่งราตรี แก่นนาคำ
ครู ค.ศ. 1
นางรุ่งราตรี แก่นนาคำ
ครู ค.ศ. 1
นางมยุรี ปานเชียงวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางมยุรี ปานเชียงวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ แก้วยางนอก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ แก้วยางนอก
ผู้ดูแลเด็ก
นางพรมลักษ์ เหมือดอดทน
ผู้ดูแลเด็ก
นางพรมลักษ์ เหมือดอดทน
ผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางศรัญญา หอมกระชาย
ผู้ดูแลเด็ก
นางศรัญญา หอมกระชาย
ผู้ดูแลเด็ก
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางจุฑามาศ ดีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางจุฑามาศ ดีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น)
นางสุพัตรา สมบัติกำไร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุพัตรา สมบัติกำไร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
จ.ส.อ.เชี่ยวชาญ ชนะสะแบง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จ.ส.อ.เชี่ยวชาญ ชนะสะแบง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวธัญญารัตน์ คำมะโนชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวธัญญารัตน์ คำมะโนชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวณัฐศิมาภรณ์ ทูลธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวณัฐศิมาภรณ์ ทูลธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายหัตตา พุทธดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายหัตตา พุทธดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทวีโชค สมสีดา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทวีโชค สมสีดา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิทักษ์ ภักดีนวล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิทักษ์ ภักดีนวล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชัยพิชิต วงศ์ละคร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชัยพิชิต วงศ์ละคร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพงษ์พิทัก สุขชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพงษ์พิทัก สุขชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวินัย จันทะแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวินัย จันทะแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศักดิ์สิทธิ์ คำมะโนชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศักดิ์สิทธิ์ คำมะโนชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไฉน ลิชผล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไฉน ลิชผล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิเชษฐ์ ตันสมรส
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิเชษฐ์ ตันสมรส
พนักงานจ้างทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

ว่าที่ร้อยโท วีระกุล  บุญละคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

งานกิจการสภา