เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group ฝ่ายบริหาร
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายบุญเมือง สุขสบาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 10
นายประเวศ ฤาชากุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 11
นายบัณฑิต สมสนุก
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 12
นายยอดชัย เหมือนสีเลา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 8
group สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
นายประมวล โหระสิงห์
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
นายแสงจันทร์ คำโคตรศูนย์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
นางคำพวง จันทร์ประทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1 (เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน)
นายสุเพ็ญชัย ธิปมวล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1
นายพรชัย ฤกษ์มา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1
นายชำนาญ ทุ่งฝนภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1
นายบุญสี ภายชัยภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1
นางไพพิชย์ สุระเสียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1
นางหนูแดง บัวยั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 2
นายสมัย ยันสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 2
นายวัชศิลป์ วงศ์ปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 2
นายเทียนชัย คำมูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 2
group ผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจำ
(ว่าที่ร้อยโท วีระกุล บุญละคร)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน
โทร : 085-760-4449
account_box งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
นางสาวนัฏทยา พงษ์อุดม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
group สำนักปลัด
นางสาวอุไรวรรณ วิเชียรเครือ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 098-486-5987
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
นายชนะพล แก่นนาคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวภัทรพร พันธุออน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายกิตติพงษ์ มาลาศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นายศตวรรษ บุตรวาปี
นิติกรปฏิบัติการ
นายอนุวัฒน์ โนนคู่เขตโขง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกิตติยา เต็มตาวงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวประกายแก้ว ธรรมเจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกุลธิดา อุตรดิตถ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอัจฉรา พิมรินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางอุลัยวัลย์ คำมะโนชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
group งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศุภชัย เต็มตาวงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสำรวย พิลาดี
พนักงานดับเพลิง
นายมนตรี ไชยเสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพรชัย เชษฐ์สิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุทิน ธรรมราช
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสัญญารักษ์ บัวยั้ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบุญเพ็ง นักสาร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประเสริฐ สุดาเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายสุทิศ กองมี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
นายไชยา สมบัติกำไร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
นายสกุล สาวิสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางเพ็ญแข มุสกะ
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองคลัง
นางสาวสิรภัค แสงชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-209-1156
นางทรรศชนก สมบัติกำไร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น)
นางสาวนญกร สายมะณี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสายญาติ บุญช่วย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวกมลทิพย์ บุญช่วย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวจีรภา นันทากุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนิสสรณ์ สุขแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวรัตยา สุดาเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองช่าง
นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโขง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
โทร : 086-607-8149
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายจามร ขนันเยี่ยม
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางสาวนวลอนงค์ ทวีพงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนนทชัย โวระแสง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทศพนธ์ ทิพชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุขุม ชมภูบาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธงชัย วิเชียรเครือ
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองสวัสดิการ
นายปัญญา ไชยแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
โทร : 087-639-2503
นางสาวสุทิน ศุภพิสุทธิ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางอรดี เหมือดอดทน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจิราภรณ์ บำรุงราษฎร์
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางจุฑามาศ ดีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 063-628-5541
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น)
จ.ส.อ.เชี่ยวชาญ ชนะสะแบง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวธัญญารัตน์ คำมะโนชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวณัฐศิมาภรณ์ ทูลธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทวีโชค สมสีดา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายปัญญา สายกระสุน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชัยพิชิต วงศ์ละคร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพงษ์พิทัก สุขชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวินัย จันทะแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประชวน คำน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไฉน ลิชผล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิเชษฐ์ ตันสมรส
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวัฒนา ทานัง
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองการศึกษาศาสนาฯ
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายไชยา สมบัติกำไร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)
นางยุวรัตน์ พันธุวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายขวัญณรงค์ เหมือดอดทน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายเอกพจน์ ครุทอุทา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศิริพรรณ มุ่งหมาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจิรารัตน์ ศรีสุนาครัว
พนักงานจ้างทั่วไป
group บุคลากรทางการศึกษา
นางหอมจันทร์ สุขแสน
ครู ค.ศ. 2
นางดรุณี โพธิพล
ครู ค.ศ. 1
(ว่าง)
ครู
นางสาวมนัสฤทัย วงษ์ละคร
ครู ค.ศ. 1
นางไพรินทร์ คำหนองยาง
ครู ค.ศ. 1
นางสาวสุจิตรา โคกสถาน
ครู ค.ศ. 1
นายสุรพล ชนะสงคราม
ครู ค.ศ. 1
นางสาวมนิดา วันชัย
ครู ค.ศ. 1
นางรุ่งราตรี แก่นนาคำ
ครู ค.ศ. 1
นางมยุรี ปานเชียงวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ แก้วยางนอก
ผู้ดูแลเด็ก
นางพรมลักษ์ เหมือดอดทน
ผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางศรัญญา หอมกระชาย
ผู้ดูแลเด็ก