info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 27
place สถานที่ท่องเที่ยว
องค์หลวงพ่อทองคำ วัดโพธิ์ศรีทุ่ง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

สวนสาธารณหนองแล้ง


info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
"สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"

place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๑.ด้านกายภาพ ๑.๑ ที่ตั้ง เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๖๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๑๒๕ ไร่ ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี ๓ ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลำคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ๑.๔ ลักษณะของดิน สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ ๑. ลำน้ำ, ลำห้วย ๔ สาย ได้แก่ ห้วยวังหมื่น ห้วยโค้น ห้วยลึก ห้วยบ่อ ๒. บึง , หนอง และอื่น ๆ ได้แก่ หนองแล้ง ๒. ด้านการเมืองการปกครอง ๒.๑ เขตการปกครอง หมู่บ้านที่อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน มีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๔ บ้านก่อสำราญ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนา

ประชากร

ข้อมูลผู้บริหาร
place ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
งานกิจการสภา