เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
place ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวและที่พักในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน
ผลิตภัณฑ์แนะนำของชุมชน รอปรับปรุง
โพนธาตุศักดิ์สิทธิ์ รอปรับปรุง
โพนธาตุศักดิ์สิทธิ์ "โพนธาตุศักดิ์สิทธิ์" เป็นสถานที่ที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา และมีมาก่อนที่ชาวบ้านทุ่งฝนกลุ่มปัจจุบันมาก่อตั้งหมู่บ้าน เดิมบริเวณนี้จะเป็นป่าไผ่หนามและมีโพน (จอมปลวก) ขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เมตร สูงประมาณ 3 เมตร ชาวบ้านเรียกโพนว่า “โพนธาตุ” เนื่องจากโพนนี้เป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำ ฐานกว้าง ทรงกลม องค์พระธาตุเป็นลายบัวหงายที่งสี่ทิศ เป็นสถาปัตยกรรมแบบหลวงพระบาง ซึ่งเรียกว่า “ปทุมเจดีย์” แต่ชาวบ้านเรียกพระธาตุหมากโม
ประวัติหลวงพ่อทองดำ “องค์หลวงพ่อทองดำ” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชนที่ชาวบ้านทุ่งฝนเคารพนับถือ ศรัทธาเลื่อมใสสืบต่อกันมา ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดทุ่งสว่างหรือวัดบ้านด้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
สวนสาธารณะหนองแล้ง "หนองแล้ง" เป็นสวนสาธารณะ ตั้งอยู่บริเวณบ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่กว่า 952 ไร่ ในช่วงฤดูฝนจะมีดอกบัวหลวงขึ้นเต็มหนองน้ำ ส่วนช่วงฤดูหนาว ฝูงนกเป็ดน้ำจะอพยพมาอาศัยยังหนองแล้งเป็นจำนวนมาก นอกจากหนองแล้งจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค บริโภคแล้ว หนองแล้งยังได้รับการปรับปรุงให้เป็นสวนสุขภาพ มีเกาะกลางน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของคนชุมชนและผู้มาเยือน รวมถึงการจัดงานประเพณีต่างๆ ของชุมชน เช่น งานประเพณีลอยกระทง งานแข่งขันเรือพาย เป็นต้น
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวและที่พักในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน
ผลิตภัณฑ์แนะนำของชุมชน

รอปรับปรุง
โพนธาตุศักดิ์สิทธิ์

รอปรับปรุง
โพนธาตุศักดิ์สิทธิ์

"โพนธาตุศักดิ์สิทธิ์" เป็นสถานที่ที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา และมีมาก่อนที่ชาวบ้านทุ่งฝนกลุ่มปัจจุบันมาก่อตั้งหมู่บ้าน เดิมบริเวณนี้จะเป็นป่าไผ่หนามและมีโพน (จอมปลวก) ขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เมตร สูงประมาณ 3 เมตร ชาวบ้านเรียกโพนว่า “โพนธาตุ” เนื่องจากโพนนี้เป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำ ฐานกว้าง ทรงกลม องค์พระธาตุเป็นลายบัวหงายที่งสี่ทิศ เป็นสถาปัตยกรรมแบบหลวงพระบาง ซึ่งเรียกว่า “ปทุมเจดีย์” แต่ชาวบ้านเรียกพระธาตุหมากโม
ประวัติหลวงพ่อทองดำ

“องค์หลวงพ่อทองดำ” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชนที่ชาวบ้านทุ่งฝนเคารพนับถือ ศรัทธาเลื่อมใสสืบต่อกันมา ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดทุ่งสว่างหรือวัดบ้านด้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
สวนสาธารณะหนองแล้ง

"หนองแล้ง" เป็นสวนสาธารณะ ตั้งอยู่บริเวณบ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่กว่า 952 ไร่ ในช่วงฤดูฝนจะมีดอกบัวหลวงขึ้นเต็มหนองน้ำ ส่วนช่วงฤดูหนาว ฝูงนกเป็ดน้ำจะอพยพมาอาศัยยังหนองแล้งเป็นจำนวนมาก นอกจากหนองแล้งจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค บริโภคแล้ว หนองแล้งยังได้รับการปรับปรุงให้เป็นสวนสุขภาพ มีเกาะกลางน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของคนชุมชนและผู้มาเยือน รวมถึงการจัดงานประเพณีต่างๆ ของชุมชน เช่น งานประเพณีลอยกระทง งานแข่งขันเรือพาย เป็นต้น
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน "ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย"
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน

"สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน

"ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย"
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน

"สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"

place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๑.ด้านกายภาพ ๑.๑ ที่ตั้ง เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๖๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๑๒๕ ไร่ ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี ๓ ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลำคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ๑.๔ ลักษณะของดิน สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ ๑. ลำน้ำ, ลำห้วย ๔ สาย ได้แก่ ห้วยวังหมื่น ห้วยโค้น ห้วยลึก ห้วยบ่อ ๒. บึง , หนอง และอื่น ๆ ได้แก่ หนองแล้ง ๒. ด้านการเมืองการปกครอง ๒.๑ เขตการปกครอง หมู่บ้านที่อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน มีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๔ บ้านก่อสำราญ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนา
ประชากร รอปรับปรุง
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑.ด้านกายภาพ

          .๑ ที่ตั้ง

                   เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๖๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๑๒๕ ไร่ 

.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย 

.ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน   มี    ฤดู  คือ

                   -  ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่เดือน              มีนาคม พฤษภาคม

                   -  ฤดูฝน          เริ่มตั้งแต่เดือน             มิถุนายน  -  ตุลำคม

                   -  ฤดูหนาว       เริ่มตั้งแต่เดือน             พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์

          .  ลักษณะของดิน สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ  ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

          ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ

     . ลำน้ำ, ลำห้วย  ๔ สาย ได้แก่    ห้วยวังหมื่น   ห้วยโค้น  ห้วยลึก  ห้วยบ่อ

     . บึง , หนอง  และอื่น ๆ ได้แก่ หนองแล้ง

. ด้านการเมืองการปกครอง

     ๒.๑ เขตการปกครอง

          หมู่บ้านที่อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน มีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย          

หมู่ที่            บ้านทุ่งฝน                 หมู่ที่            บ้านทุ่งฝน

หมู่ที่            บ้านโนนสะอาด           หมู่ที่            บ้านโนนสะอาด

หมู่ที่            บ้านธาตุน้อย              หมู่ที่     ๑๑     บ้านทุ่งฝน

หมู่ที่            บ้านก่อสำราญ             หมู่ที่     ๑๒     บ้านทุ่งพัฒนา

๓. ประชากร

     ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)

ปี

ชาย

หญิง

รวม

๒๕๖๑

๓,๔๘๙

๓,๗๘๖

๗,๒๗๕

๒๕๖๐

๓,๕๐๙

๓,๘๐๐

๗,๓๐๙

๒๕๕๙

๓,๕๓๙

๓,๘๐๔

๗,๓๔๓

       .๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

ช่วงอายุ (ปี)

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

๐-๑๒

๔๙๕

๕๑๔

๑,๐๐๙

๑๓-๒๐

๔๑๓

๓๗๗

๗๙๐

๒๑-๓๐

๕๔๐

๕๒๐

๑,๐๖๐

๓๑-๔๐

๕๔๐

๕๒๒

๑,๐๖๒

๔๑-๕๐

๕๔๒

๖๘๘

๑,๒๓๐

๕๑-๖๐

๔๗๐

๕๔๕

๑,๐๑๕

๖๑-๑๐๐

๔๗๗

๖๑๕

๑,๐๙๒

รวม

๓,๔๗๗

๓,๗๘๑

๗,๒๕๘

 

 

 

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๑.ด้านกายภาพ ๑.๑ ที่ตั้ง เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๖๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๑๒๕ ไร่ ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี ๓ ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลำคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ๑.๔ ลักษณะของดิน สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ ๑. ลำน้ำ, ลำห้วย ๔ สาย ได้แก่ ห้วยวังหมื่น ห้วยโค้น ห้วยลึก ห้วยบ่อ ๒. บึง , หนอง และอื่น ๆ ได้แก่ หนองแล้ง ๒. ด้านการเมืองการปกครอง ๒.๑ เขตการปกครอง หมู่บ้านที่อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน มีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๔ บ้านก่อสำราญ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนา
ประชากร

รอปรับปรุง
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑.ด้านกายภาพ

          .๑ ที่ตั้ง

                   เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๖๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๑๒๕ ไร่ 

.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย 

.ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน   มี    ฤดู  คือ

                   -  ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่เดือน              มีนาคม พฤษภาคม

                   -  ฤดูฝน          เริ่มตั้งแต่เดือน             มิถุนายน  -  ตุลำคม

                   -  ฤดูหนาว       เริ่มตั้งแต่เดือน             พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์

          .  ลักษณะของดิน สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ  ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

          ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ

     . ลำน้ำ, ลำห้วย  ๔ สาย ได้แก่    ห้วยวังหมื่น   ห้วยโค้น  ห้วยลึก  ห้วยบ่อ

     . บึง , หนอง  และอื่น ๆ ได้แก่ หนองแล้ง

. ด้านการเมืองการปกครอง

     ๒.๑ เขตการปกครอง

          หมู่บ้านที่อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน มีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย          

หมู่ที่            บ้านทุ่งฝน                 หมู่ที่            บ้านทุ่งฝน

หมู่ที่            บ้านโนนสะอาด           หมู่ที่            บ้านโนนสะอาด

หมู่ที่            บ้านธาตุน้อย              หมู่ที่     ๑๑     บ้านทุ่งฝน

หมู่ที่            บ้านก่อสำราญ             หมู่ที่     ๑๒     บ้านทุ่งพัฒนา

๓. ประชากร

     ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)

ปี

ชาย

หญิง

รวม

๒๕๖๑

๓,๔๘๙

๓,๗๘๖

๗,๒๗๕

๒๕๖๐

๓,๕๐๙

๓,๘๐๐

๗,๓๐๙

๒๕๕๙

๓,๕๓๙

๓,๘๐๔

๗,๓๔๓

       .๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

ช่วงอายุ (ปี)

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

๐-๑๒

๔๙๕

๕๑๔

๑,๐๐๙

๑๓-๒๐

๔๑๓

๓๗๗

๗๙๐

๒๑-๓๐

๕๔๐

๕๒๐

๑,๐๖๐

๓๑-๔๐

๕๔๐

๕๒๒

๑,๐๖๒

๔๑-๕๐

๕๔๒

๖๘๘

๑,๒๓๐

๕๑-๖๐

๔๗๐

๕๔๕

๑,๐๑๕

๖๑-๑๐๐

๔๗๗

๖๑๕

๑,๐๙๒

รวม

๓,๔๗๗

๓,๗๘๑

๗,๒๕๘