info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย

งานกิจการสภา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 208
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางจุฑามาศ ดีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางจุฑามาศ ดีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น)
นางสุพัตรา สมบัติกำไร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุพัตรา สมบัติกำไร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
จ.ส.อ.เชี่ยวชาญ ชนะสะแบง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จ.ส.อ.เชี่ยวชาญ ชนะสะแบง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวธัญญารัตน์ คำมะโนชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวธัญญารัตน์ คำมะโนชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวณัฐศิมาภรณ์ ทูลธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวณัฐศิมาภรณ์ ทูลธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายหัตตา พุทธดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายหัตตา พุทธดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทวีโชค สมสีดา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทวีโชค สมสีดา
พนักงานจ้างทั่วไป
(ว่าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(ว่าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชัยพิชิต วงศ์ละคร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชัยพิชิต วงศ์ละคร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพงษ์พิทัก สุขชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพงษ์พิทัก สุขชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวินัย จันทะแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวินัย จันทะแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
(ว่าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(ว่าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไฉน ลิชผล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไฉน ลิชผล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิเชษฐ์ ตันสมรส
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิเชษฐ์ ตันสมรส
พนักงานจ้างทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9