info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : "สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 9
เมื่อวาน 54
เดือนนี้ 3,046
เดือนที่แล้ว 4,997
ทั้งหมด 20,049

group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางจุฑามาศ ดีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางจุฑามาศ ดีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น)
นางสุพัตรา สมบัติกำไร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุพัตรา สมบัติกำไร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
จ.ส.อ.เชี่ยวชาญ ชนะสะแบง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จ.ส.อ.เชี่ยวชาญ ชนะสะแบง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวธัญญารัตน์ คำมะโนชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวธัญญารัตน์ คำมะโนชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวณัฐศิมาภรณ์ ทูลธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวณัฐศิมาภรณ์ ทูลธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายหัตตา พุทธดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายหัตตา พุทธดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทวีโชค สมสีดา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทวีโชค สมสีดา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิทักษ์ ภักดีนวล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิทักษ์ ภักดีนวล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชัยพิชิต วงศ์ละคร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชัยพิชิต วงศ์ละคร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพงษ์พิทัก สุขชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพงษ์พิทัก สุขชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวินัย จันทะแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวินัย จันทะแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศักดิ์สิทธิ์ คำมะโนชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศักดิ์สิทธิ์ คำมะโนชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไฉน ลิชผล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไฉน ลิชผล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิเชษฐ์ ตันสมรส
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิเชษฐ์ ตันสมรส
พนักงานจ้างทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

ว่าที่ร้อยโท วีระกุล  บุญละคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

งานกิจการสภา