messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางจุฑามาศ ดีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 063-628-5541
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น)
จ.ส.อ.เชี่ยวชาญ ชนะสะแบง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวณัฐศิมาภรณ์ ทูลธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจิรารัตน์ ศณีสุนาครัว
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทวีโชค สมสีดา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายปัญญา สายกระสุน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชัยพิชิต วงศ์ละคร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพงษ์พิทัก สุขชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวินัย จันทะแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประชวน คำน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิเชษฐ์ ตันสมรส
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวัฒนา ทานัง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธนากรณ์ ทันบุญ
พนักงานจ้างทั่วไป