info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 48
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมหยิงโรงพยาบาลสนามอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียน บ้านธาตุน้อยก่อสำราญ บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหงัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ-หมึกปริ้นเตอร์ Cannon 325 -หมึกปริ้นเตอร์ Samsung 2850 -หมึกปริ้นเตอร์ Cannon 054 BK-หมึกปริ้นเตอร์ Cannon 054 C-หมึกปริ้นเตอร์ Cannon 054 M-หมึกปริ้นเตอร์ Cannon 054 Y โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์(งานแผงกั้น+งานไฟฟ้า) โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลทุ่งฝน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาจัดทำวัสดุประชาสัมพันธ์(ป้าย) โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับอำเภอ อำเภอทุ่งฝน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุโรงพยาบาลสนาม โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับอำเภอ อำเภอทุ่งฝน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาฆ่าเชื้อประเภทต่างๆ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปีงบประมาณ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาจัดทำวัสดุประชาสัมพันธ์(ป้าย) โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลทุ่งฝน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุโรงพยาบาลสนาม โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลทุ่งฝน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลทุ่งฝน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุประปา โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลทุ่งฝน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว จ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อเครื่องบันทึกเสียงการประชุม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาจัดทำวัสดุประชาสัมพันธ์(ป้าย) โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับอำเภอ อำเภอทุ่งฝน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE กองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุโรงพยาบาลสนาม โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับอำเภอ อำเภอทุ่งฝน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถขยะบดอัด (เปลี่ยนยาง) ทะเบียน อด83-0703 อุดรธานี จ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองแล้งสาธารณประโยชน์ด้านทิศเหนือ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนองแล้ง ๒ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถขยะบดอัด (เปลี่ยนยาง) ทะเบียน อด83-0703 อุดรธานี จ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซ่อมแซมปรับปรุงประตูและผนังกั้นห้องทำงาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน บ้าน ทุ่งฝน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุรธานี ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถขยะบดอัด (เปลี่ยนยาง) ทะเบียน อด83-0703 อุดรธานี จ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถขยะบดอัด(เล็ก) ทะเบียน อด83-0703 ุอดรธานี จ่ายตามเทศบัญยัติงยบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อโทรทัศน์และจานดาวเทียมพร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตูและผนังกั้นห้องทำงาน อาคารสำนักงานเทศตำบลทุ่งฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อโทรศัพท์มือถือ สำหรับนายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาล ประจำเดือน กันยายน 2564 (นางบุญเลี่ยน ติ๊บดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาล ประจำเดือน กันยายน 2564 (นางวิไลพร เวลาวุฒิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาล ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายทองวัน วิรุณพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 430 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขสะอาด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน (ค่าหนังสือเรียน) 200บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขสะอาด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อพัดลมติดผนังขนาด 24 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุค่าหนังสือเรียน (๓ ? ๕ ปี) (๒๐๐ บาท /คน/ปี )ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อหนังสือเรียนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(3 ? 5 ปี) (430 บาท /คน/ปี )ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาล ประจำเดือน กันยายน 2564 (นางเกษร ชารีธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาล ประจำเดือน กันยายน 2564 (นางดวงปี แสงแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาล ประจำเดือน กันยายน 2564 (นางรุ่งสว่าง หอมกระชาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดถนนและขนถ่ายขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายธารา กาละครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดถนนและขนถ่ายขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายวัฒนา ทานัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขสะอาด เทศบาลตำบลทุ่งฝน ประจำเดือน กันยายน 2564 จำนวน 22 วัน(ทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย 1 ? 30 กันยายน 2564 จำนวน 22 วัน ( ทำการ ) ศพด.วัดโพธิ์ศรีทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตูและผนังกั้นห้องทำงาน อาคารสำนักงานเทศตำบลทุ่งฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจ้างเหมาจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลทุ่งฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
1 - 50 (ทั้งหมด 449 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ข้อมูลผู้บริหาร
1630256400 ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
งานกิจการสภา