info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย

งานกิจการสภา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 249
group กองการศึกษาศาสนาฯ
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวลักษมี เบิกสีใส
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวลักษมี เบิกสีใส
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)
นางยุวรัตน์ พันธุวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางยุวรัตน์ พันธุวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายขวัญณรงค์ เหมือดอดทน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายขวัญณรงค์ เหมือดอดทน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายเอกพจน์ ครุทอุทา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเอกพจน์ ครุทอุทา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศิริพรรณ มุ่งหมาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวศิริพรรณ มุ่งหมาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวจิรารัตน์ ศรีสุนาครัว
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจิรารัตน์ ศรีสุนาครัว
พนักงานจ้างทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9