info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย

งานกิจการสภา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 263
group สำนักปลัด
นางสาวอุไรวรรณ วิเชียรเครือ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอุไรวรรณ วิเชียรเครือ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายไชยา สมบัติกำไร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
นายไชยา สมบัติกำไร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
นายชนะพล แก่นนาคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายชนะพล แก่นนาคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายกิตติพงษ์ มาลาศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นายกิตติพงษ์ มาลาศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นายศตวรรษ บุตรวาปี
นิติกรปฏิบัติการ
นายศตวรรษ บุตรวาปี
นิติกรปฏิบัติการ
นายอนุวัฒน์ โนนคู่เขตโขง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอนุวัฒน์ โนนคู่เขตโขง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกิตติยา เต็มตาวงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกิตติยา เต็มตาวงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวประกายแก้ว ธรรมเจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวประกายแก้ว ธรรมเจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกุลธิดา อุตรดิตถ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกุลธิดา อุตรดิตถ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอัจฉรา พิมรินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอัจฉรา พิมรินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางอุลัยวัลย์ คำมะโนชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางอุลัยวัลย์ คำมะโนชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9