info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย

งานกิจการสภา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 245
group กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
นางสาวลักษมี เบิกสีใส
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวลักษมี เบิกสีใส
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายสกุล สาวิสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสกุล สาวิสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางเพ็ญแข มุสกะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางเพ็ญแข มุสกะ
พนักงานจ้างทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9