messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวลักษมี เบิกสีใส
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 098-4696654
นางสาวจารุณี วังหอม
หัวหน้าฝ่ายบริหารและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
นายไชยา สมบัติกำไร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
นายสกุล สาวิสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวคณิดา ฤาชากุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางเพ็ญแข มุสกะ
พนักงานจ้างทั่วไป