info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย

งานกิจการสภา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 218
group สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
นายประมวล โหระสิงห์
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
นายประมวล โหระสิงห์
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
นายแสงจันทร์ คำโคตรศูนย์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
นายแสงจันทร์ คำโคตรศูนย์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
นางคำพวง จันทร์ประทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1 (เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน)
นางคำพวง จันทร์ประทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1 (เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน)
นายสุเพ็ญชัย ธิปมวล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1
นายสุเพ็ญชัย ธิปมวล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1
นายพรชัย ฤกษ์มา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1
นายพรชัย ฤกษ์มา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1
นายชำนาญ ทุ่งฝนภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1
นายชำนาญ ทุ่งฝนภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1
นายบุญสี ภายชัยภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1
นายบุญสี ภายชัยภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1
นางไพพิชย์ สุระเสียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1
นางไพพิชย์ สุระเสียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1
นางหนูแดง บัวยั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 2
นางหนูแดง บัวยั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 2
นายสมัย ยันสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 2
นายสมัย ยันสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 2
นายวัชศิลป์ วงศ์ปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 2
นายวัชศิลป์ วงศ์ปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 2
นายเทียนชัย คำมูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 2
นายเทียนชัย คำมูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 2
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9