info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 9
place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๑.ด้านกายภาพ ๑.๑ ที่ตั้ง เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๖๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๑๒๕ ไร่ ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี ๓ ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลำคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ๑.๔ ลักษณะของดิน สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ ๑. ลำน้ำ, ลำห้วย ๔ สาย ได้แก่ ห้วยวังหมื่น ห้วยโค้น ห้วยลึก ห้วยบ่อ ๒. บึง , หนอง และอื่น ๆ ได้แก่ หนองแล้ง ๒. ด้านการเมืองการปกครอง ๒.๑ เขตการปกครอง หมู่บ้านที่อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลทุ่งฝน มีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๔ บ้านก่อสำราญ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนา
ประชากร

ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
งานกิจการสภา