info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย

งานกิจการสภา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 223
group กองคลัง
นางสาวสิรภัค แสงชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสิรภัค แสงชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น)
นางทรรศชนก สมบัติกำไร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางทรรศชนก สมบัติกำไร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสายญาติ บุญช่วย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสายญาติ บุญช่วย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวจีรภา นันทากุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจีรภา นันทากุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนิสสรณ์ สุขแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนิสสรณ์ สุขแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวรัตยา สุดาเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวรัตยา สุดาเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9