info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย

งานกิจการสภา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 235
group บุคลากรทางการศึกษา
นางหอมจันทร์ สุขแสน
ครู ค.ศ. 2
นางหอมจันทร์ สุขแสน
ครู ค.ศ. 2
นางดรุณี โพธิพล
ครู ค.ศ. 1
นางดรุณี โพธิพล
ครู ค.ศ. 1
นางสายใจ สีขาว
ครู ค.ศ. 1
นางสายใจ สีขาว
ครู ค.ศ. 1
นางสาวมนัสฤทัย วงษ์ละคร
ครู ค.ศ. 1
นางสาวมนัสฤทัย วงษ์ละคร
ครู ค.ศ. 1
นางไพรินทร์ คำหนองยาง
ครู ค.ศ. 1
นางไพรินทร์ คำหนองยาง
ครู ค.ศ. 1
นางสาวสุจิตรา โคกสถาน
ครู ค.ศ. 1
นางสาวสุจิตรา โคกสถาน
ครู ค.ศ. 1
นายสุรพล ชนะสงคราม
ครู ค.ศ. 1
นายสุรพล ชนะสงคราม
ครู ค.ศ. 1
นางสาวมนิดา วันชัย
ครู ค.ศ. 1
นางสาวมนิดา วันชัย
ครู ค.ศ. 1
นางรุ่งราตรี แก่นนาคำ
ครู ค.ศ. 1
นางรุ่งราตรี แก่นนาคำ
ครู ค.ศ. 1
นางมยุรี ปานเชียงวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางมยุรี ปานเชียงวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ แก้วยางนอก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ แก้วยางนอก
ผู้ดูแลเด็ก
นางพรมลักษ์ เหมือดอดทน
ผู้ดูแลเด็ก
นางพรมลักษ์ เหมือดอดทน
ผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางศรัญญา หอมกระชาย
ผู้ดูแลเด็ก
นางศรัญญา หอมกระชาย
ผู้ดูแลเด็ก
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9