messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group บุคลากรทางการศึกษา
นางหอมจันทร์ สุขแสน
ครู ค.ศ. 2
นางดรุณี โพธิพล
ครู ค.ศ. 2
นางสาวมนัสฤทัย วงษ์ละคร
ครู ค.ศ. 2
นางไพรินทร์ คำหนองยาง
ครู ค.ศ. 2
นางสาวสุจิตรา โคกสถาน
ครู ค.ศ. 2
นายสุรพล ชนะสงคราม
ครู ค.ศ. 2
นางรุ่งราตรี แก่นนาคำ
ครู ค.ศ. 2
นางมยุรี ปานเชียงวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ แก้วยางนอก
ผู้ดูแลเด็ก
นางพรมลักษ์ เหมือดอดทน
ผู้ดูแลเด็ก
นายนพพล พรมมัชชะ
ผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)