info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : "สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 46
เมื่อวาน 91
เดือนนี้ 3,083
เดือนที่แล้ว 5,034
ทั้งหมด 20,086

verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

ว่าที่ร้อยโท วีระกุล  บุญละคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

งานกิจการสภา