ชื่อเรื่อง : ซื้อป้ายสรุปผลคะแนนและป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน กรณีแทนตำแหน่งว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง