ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง เพื่อใช้ในงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กรณีแทนตำแหน่งว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง