ชื่อเรื่อง : ซื้อคู่มือประชาชน เพื่อใช้ในงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กรณีแทนตำแหน่งว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง