ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนป้องกันโรนคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 1,523 โดส ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง