ชื่อเรื่อง : ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง (หน่วยงานตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง