ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการเปิด-ปิด ทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งฝน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์-๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง