ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง