ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนนนทเจดีย์ ซ้ายทาง (ระหว่างโพนธาตุ - ถนนเขตโขงพัฒนา) หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง