ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการเปิด-ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง