ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR-ADV C3720 กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง