ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง