ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. สายถนนแสงอรุณ (ข้างเดียว) (ระหว่างถนนศรีฤทธิวงศ์ - ถนนพรมพิมลนุสรณ์) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง