ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง