ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งฝน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง