ชื่อเรื่อง : จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ๑๗ ? ๓๑ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ วัน ( ทำการ ) ศพด.วัดสุขสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง