ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนทุ่งฝนสามัคคี -คลองรอบหนองแล้ง หมูที่ 1,11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง