ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง