ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล สำหรับครู ศพด. ทั้ง 2 ศูนย์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง