ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง