ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง