ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำแพ สำหรับลอยกระทงพร้อมตกแต่ง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยประทีปบูชา นมัสการองค์ปฏิมาหลวงพ่อทองคำ สืบสานวัฒนธรรมทุ่งฝน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง