ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยประทีปบูชา นมัสการองค์ปฏิมาหลวงพ่อทองคำ สืบสานวัฒนธรรมทุ่งฝน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง