ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่รักษาสะอาดตลาดสด เทศบาลตำบลทุ่งฝน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง