ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลาไทย-สีเลาพัฒนา บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง