ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมหญิงโรงพยาบาลสนามอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง