ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโรงพยาบาลสนาม โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลทุ่งฝน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง