ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำวัสดุประชาสัมพันธ์(ป้าย) โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลทุ่งฝน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง