ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุโรงพยาบาลสนาม โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับอำเภอ อำเภอทุ่งฝน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง