ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำวัสดุประชาสัมพันธ์(ป้าย) โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับอำเภอ อำเภอทุ่งฝน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง