ชื่อเรื่อง : จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาฆ่าเชื้อประเภทต่างๆ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปีงบประมาณ 2564