ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ( ฝาเหล็ก ) ถนนชัยพฤกษ์และขยายผิวจราจรคอนกรีบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดระานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง