ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนองแล้ง ๒ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)