ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหนองแล้ง 2 บ้านโนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี