ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ( ฝาเหล็ก ) ขยายผิวจราจรคอนกรีต ถนนปัญจะมาศบ้านก่อสำราญ หมู่ที่ ๔ู ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง